ارسال سفارشات به جز روزهای جمعه از ساعت 9 لغایت 15 می باشد . پیکهای افق آریا ملزم می باشند سفارش را در  زمان انتخاب شده به شما تحویل بدهند ، در صورت عدم دریافت سفارش در زمان مشخص با شماره تلفن  پشتیبانی اُفق آریا  تماس گرفته تا پیگیری لازم انجام شود.
شماره تماس با پشتیبانی: 42217353